1. Podstawowe informacje

1.1. Niniejsze warunki użytkowania (zwane dalej "Warunkami") określają korzystanie z gry przeglądarkowej Manager biegaczy (zwaną dalej "Grą" lub "MB") udostępnianej na stronie internetowej przez firmę Telekom Media S.A., ul. Władysława IV 13c, 80-547 Gdańsk (zwaną dalej "Telekom Media").

2.1. Rejestracja w Grze jest z równoznaczna zaakceptowaniem niniejszych Warunków przez osobę dokonującą rejestracji (zwaną dalej Użytkownikiem). Ponadto Użytkownik akceptuje zasady dotyczące użytkowania forum, przepisy o ochronie danych, reguły gry i instrukcje dotyczące gry, które są wyszczególnione na witrynie internetowej Gry (zwanej dalej "Serwisem").

1.3. Telekom Media zapewnia dostęp do wszystkich usług przez średnio 90% dni w roku. Do okresu tego nie wlicza się okresów, w których Gra nie jest dostępna w Internecie z powodu problemów technicznych lub innych niezależnych od Telekom Media, takich jak siła wyższa, wina osób trzecich, itp., jak również okresów, w których prowadzone są prace konserwacyjne na serwerze Gry. Telekom Media może ograniczyć dostęp do gry, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo sieci, zwłaszcza w przypadku zapobiegania poważnemu uszkodzeniu sieci, oprogramowania lub przechowywanych danych.

1.4. Niniejsze Warunki mogą być zmieniane przez Telekom Media, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

1.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Gra będzie na bieżąco udoskonalana i aktualizowana przez Telekom Media. Zmiany te mogą mieć wpływ na parametry wirtualnych przedmiotów, biegów i wyścigów dostępnych w Serwisie. Telekom Media zachowuje wyłączne i nieograniczone prawo do modyfikacji lub usunięcia wirtualnych przedmiotów dostępnych w grze.

1.6. Oferowane przez Telekom Media gry online oraz inne usługi przeznaczone są wyłącznie dla celów rozrywkowych. Zabrania się wykorzystywania ich w celach związanych z działalnością zarobkową lub działalnością gospodarczą.

1.7. Wszelkie wykorzystanie zawartości stron internetowych Telekom Media w celach komercyjnych, a w szczególności reklamowych, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Telekom Media.

1.8. Wszelkie konta, przedmioty itp. elementy Gry mają jedynie charakter wirtualny i należą do Telekom Media. Użytkownik jest jedynie osobą upoważnioną do korzystania z konta, a nie jego właścicielem.

2. Dołączenie do gry i korzystanie ze stron internetowych Telekom Media

2.1. Aby korzystać z usług oferowanych przez Telekom Media, należy dokonać rejestracji w Serwisie. Rejestracja oznacza zawarcie umowy o korzystaniu z Serwisu pomiędzy Telekom Media a rejestrującym się Użytkownikiem.

2.2. Poprzez rejestrację Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni, a przypadku osób nieletnich, że posiada zgodę swojego prawnego opiekuna. Telekom Media ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, jeżeli Użytkownik nie jest pełnoletni.

2.3. Rejestrując się, Użytkownik zgadza się na otrzymywanie e-maili informacyjnych od Telekom Media.

2.4. O ile nie zezwalają na to niniejsze Warunki użytkowania, Użytkownik nie ma prawa do przetwarzania, powielania, rozpowszechniania, publicznego odtwarzania czy też wykorzystywania na potrzeby reklamy stron internetowych Telekom Media oraz treści zamieszczonych na tych stronach.

2.5. Użytkownik zobowiązuje się zaniechać podejmowania wszelkich akcji, które zakłócałyby lub zagrażałyby funkcjonowaniu stron internetowych Telekom Media lub poszczególnych udostępnionych tam usług. Zobowiązuje się także nie sięgać po dane, do korzystania z których nie jest upoważniony. Ściągniecie udostępnionych danych może nastąpić jedynie w taki sposób, który dla innych użytkowników nie spowoduje pogorszenia korzystania ze stron internetowych i zawartych na nich treści. Zabrania się wysyłania danych lub oprogramowania, które mogłyby wywierać wpływ na sprzęt lub oprogramowanie odbiorców. Ponadto niedozwolone jest wykorzystywanie błędów w oprogramowaniu.

2.6. Zabrania się Użytkownikowi podejmowania wszelkich działań manipulacyjnych w odniesieniu do gry. Nie ma on zwłaszcza prawa do stosowania środków, mechanizmów lub oprogramowania, które mogłyby zakłócać funkcjonowanie i przebieg gry. Korzystanie z oprogramowania, które zakłóca pracę serwera, powoduje nadmierne lub przekraczające możliwości techniczne obciążenie lub spowalnia jego działanie, skutkuje wyciągnięciem konsekwencji finansowych w kierunku Użytkownika. Zabrania się Użytkownikowi blokowania, zastępowania czy modyfikowania treści wygenerowanych przez prowadzących grę, jak również podejmowania wszelkich innych działań zakłócających jej przebieg.

2.7. Telekom Media udostępnia jedynie platformę do komunikacji między graczami w obrębie swojej strony internetowej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone treści. Platforma służy tylko do komunikacji związanej z Grą. Zabrania się wykorzystywania platformy komunikacyjnej do rozpowszechniania wszelkich form spamu.

2.8. Zabrania się Użytkownikowi umieszczania lub rozpowszechniania na stronach internetowych Telekom Media treści, które:

 1. naruszają obowiązujące prawo;
 2. naruszają prawa do marki, patenty, wzory użytkowe, prawa autorskie, tajemnice firmowe lub inne prawa osób trzecich;
 3. mają charakter obsceniczny, rasistowski, gloryfikujący przemoc, pornograficzny, zagrażający młodzieży lub negatywnie oddziałujący na rozwój dzieci i osób nieletnich;
 4. mają charakter obraźliwy, dokuczliwy lub oszczerczy;
 5. zawierają listy-łańcuszki lub piramidy finansowe;
 6. sprawiają fałszywe wrażenie, iż pochodzą od Telekom Media lub są akceptowane przez Telekom Media;
 7. zawierają dane osobowe osób trzecich, które nie wyraziły zgody na ich ujawnienie;
 8. mają charakter komercyjny, w szczególności reklamowy;
 9. mają charakter religijny lub polityczny.

Powyższy zakaz odnosi się do całej komunikacji między Użytkownikami oraz nazw używanych w Grze, m.in. nazwy użytkownika, nazw biegaczy itd.

2.9. Użytkownicy korzystający z możliwości komunikacyjnych udostępnionych na stronach internetowych Telekom Media są zobowiązani do doboru używanego słownictwa. Obelgi i ataki na osoby w ubliżający im sposób są zabronione i będą karane.

2.10. Niezależnie od innych uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Telekom Media ma prawo do zmieniania lub częściowego bądź całkowitego usuwania treści naruszających wymienione zasady. Ponadto Telekom Media zastrzega sobie prawo do całkowitego lub czasowego zablokowania dostępu do swoich gier online, stron internetowych oraz innych usług Użytkownikom, którzy naruszają wymienione zasady.

3. Rozwiązanie umowy

3.1. Każdy Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę. W tym celu należy powiadomić Telekom Media na piśmie o rozwiązaniu umowy.

3.2. Telekom Media ma prawo rozwiązać Umowę bez zgody Użytkownika w sytuacji, gdy jego zachowanie jest niezgodne z niniejszymi Warunkami lub łamie on reguły gry.

3.3. Rozwiązanie umowy następuje w wypadku:

 1. samodzielnej decyzji Użytkownika;
 2. rażącego złamania niniejszych Warunków użytkowania przez Użytkownika;
 3. spowodowania przez Użytkownika strat na serwerze gry.

4. Obowiązki Użytkownika

4.1. Użytkownik zobowiązuje się do traktowania wszelkich danych dostarczonych Telekom Media w celu uzyskiwania dostępu do gry (login, hasła itp.) w sposób poufny. W przypadku, gdy Użytkownik dowie się lub przypuszcza, iż nieupoważnione osoby trzecie uzyskały dostęp do wymienionych danych, poinformuje on o tym niezwłocznie Telekom Media w formie pisemnej, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku zaistnienia podejrzenia o niewłaściwe wykorzystanie danych Telekom Media ma ponadto prawo do przejściowego zablokowania dostępu danego użytkownika. Użytkownik uzyska dostęp po ustaniu podejrzenia o niewłaściwe wykorzystanie danych.

4.2. W przypadku, gdy Telekom Media ma uzasadnione powody, by sądzić, że nieupoważnione osoby trzecie weszły w posiadanie danych dostępowych, Telekom Media może, według własnego uznania, zmienić dane dostępu do konta bez uprzedniego powiadomienia lub zablokować konto. Telekom Media niezwłocznie powiadomi uprawnionego Użytkownika i, na jego wniosek, poda mu nowe dane dostępowe. Użytkownik nie ma prawa żądać przywrócenia oryginalnych danych dostępowych.

4.3. Zabrania się Użytkownikowi korzystania z programów ukrywających/modyfikujących jego adres IP.

4.4. Użytkownik może korzystać z gier i usług oferowanych przez Telekom Media jedynie przez przeglądarkę internetową. Telekom Media nie dostarcza ani nie instaluje na komputerze lokalnym Użytkownika żadnego oprogramowania koniecznego do korzystania z Gry, a w szczególności systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej i wtyczek takich jak Flash czy Java. Telekom Media nie zapewnia również żadnego wsparcia dla wspomnianego oprogramowania. Użytkownik sam odpowiada za aktualność i przydatność stosowanego przez siebie sprzętu i oprogramowania.

4.5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w grze. W wypadkach, gdy szkody mają wymiar finansowy, Użytkownik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

4.6. Telekom Media nie odpowiada za straty wynikające z nieprzestrzegania warunków umowy przez Użytkownika.

4.7. W wypadku zaniedbanie obowiązków przez Użytkownika Telekom Media może przedsięwziąć następujące kroki:

 1. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia;
 2. czasowo zablokować konto Użytkownika;
 3. rozwiązać umowę i usunąć konto Użytkownika.

4.8. Podczas czasowego zablokowania konta Użytkownik nie ma prawa do ponownej rejestracji.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

5.1. Za naruszenie praw osób trzecich Użytkownik odpowiada osobiście przed nimi. Jeśli Telekom Media poniesie jakiekolwiek koszty związane ze złamaniem prawa przez Użytkownika, ten zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich kosztów Telekom Media. W wypadku pozwania Telekom Media z winy Użytkownika, ten zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty sądowe, w tym koszty zapewnienia należytej ochrony prawnej Telekom Media.

5.2. Telekom Media nie ponosi odpowiedzialności za awarie spowodowane przez firmę oferującą serwery do gry oraz administrację serwerów.

5.3. Telekom Media ma prawo zaprzestać oferowania Gry w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku, gdy Gra generuje straty finansowe. W razie razygnacji przez Telekom Media z oferowania Gry Użytkownicy zostaną powiadomieni o tym fakcie z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. W wypadku zaprzestania oferowania Gry Użytkownik nie ma prawa do roszczeń, w tym do zwrotu środków wydanych na zakup Kredytów.

6. Testy wersji beta i release candidate

6.1. Jeśli Użytkownik uczestniczy w testach wersji beta lub release candidate, to jego udział jako testera podlega warunkom określonym w niniejszej sekcji.

6.2. Testerzy są zapraszani do udziału w Grze wyłącznie w celu oceny Gry i wykrycia ewentualnych błędów. Wersje beta i release candidate udostępniane są do testowania bez jakichkolwiek gwarancji wyraźnych czy dorozumianych.

6.3. Podczas uczestnictwa w Grze w wersji beta lub release candidate można gromadzić punkty rankingowe, wirtualny sprzęt lub inne wartości i wskaźniki statusu gracza. Dane te mogą zostać w każdej chwili skasowane, zarówno w trakcie testowania jak i po ukończeniu fazy testów. W takim przypadku cała historia i wszystkie dane Użytkownika zostaną usunięte, a każdy gracz powróci do statusu początkującego.

6.4. Poprzez udział w teście wersji beta lub release candidate, Użytkownik potwierdza, iż:

 1. gra w Grę w wersji beta lub release candidate na własne ryzyko i zdaje sobie sprawę, że Gra może zawierać znane lub nieznane błędy;
 2. wszelkie wartości i wskaźniki statusu osiągnięte w trakcie gry mogą zostać usunięte w dowolnym momencie;
 3. zasady korzystania z gry w fazie testów regulują niniejsze Warunki użytkowania;
 4. jeśli jest to prywatny beta test, Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim żadnych informacji na temat testowanej wersji Gry.

6.5. Zamknięte beta testy są poufne. Biorąc udział w zamkniętym teście beta, Użytkownik jest obowiązany zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do wersji beta Gry, jej kopiowaniu i ujawnianiu jej treści, w tym na blogach i poprzez rozpowszechnianie zrzutów ekranu. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, powielania, tłumaczenia, inżynierii wstecznej, pozyskiwania kodu, modyfikacji, dekompilowania ani tworzenia dzieł pochodnych opartych na wersji beta Gry. Użytkownik zobowiązuje się do prowadzenia testu osobiście i nie umożliwiania dostępu do wersji beta gry innym osobom.

6.6. Konta beta testowe są niezbywalne w żadnych okolicznościach.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Użytkownik, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Telekom Media, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

7.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Telekom Media wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.

7.3. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

7.4. Użytkownik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Telekom Media.

7.5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności http://managerbiegaczy.pl/?MID=135.